30 جدی 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرپرست دفترنمایندگی ملکی ناتو در کابل پیرامون نشست بروکسل معلومات داد

کابل باختر 30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه...

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

کابل باختر30 جدی داکترکمال سادت معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز...

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

کابل باختر30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه با...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی


کابل باختر/ 31 / اسد
شهروندان پایتخت درایام عید سعید فطر از عدم کنترول ترانسپورت شهری و اضافه ستانی های راننده گان شاکی بودند.
احمدالله باشنده ناحیه چهارم شهر کابل گفت، اضافه ستانی راننده گان باعث شد که اکثریت مردم نتوانند به دیدن دوستان و خانواده های شان بروند، اول اینکه ازدیاد وسایط تیزرفتار درجاده ها و کمبود وسایط نقليه دراین ایام مشکل عمده یی میباشد که کمتر مردم به تبریکی عید نزد دوستان شان بروند.
وی اضافه کرد درروز دوم عید خواستم با خانواده خود به دیدن دوستانم در خوشحال مینه بروم بعداز انتظار زیاد از چندین راننده خواستم اما بالاخره به کرایه گزاف چهار صد افغانی موفق شدم به دیدن اقارب نزدیک بروم و این باعث شد صرف بایکی از دوستانم به تبریکی عید بروم و یک روز مکمل وقت مرارا گرفت واز دیدن سایر دوستان صرف نظر نمایم .
عبدالمبین راننده موتر کرولای شخصی میگوید ماآنقدر هم ظالم نیستم که اضافه ستانی کنیم بخصوص در روزهای عید، ازدیاد وسایط شخصی و راه بندان ازشهرنو الی کوته سنگی اضافه ازیک ساعت وقت را دربرمیگرد و ازطرفی هم قیمت تیل درتانک هاي تيل شهر کابل یکسان نبوده حتی فی لیتر تیل را تا پنجاه و هفت افغانی بالای ما میفروشند و درهر مسیری که حركت ميكنيم حدود سه الی چهار لیتر تیل مصرف میکنم .
وزارت تجارت با وصف آنکه ازکنترول و بررسی از گران فروشی تانک های تیل صحبت میکند، حتی درتانک های دولتی هم قیمت پطرول و دیزل یکسال نیست تانک تیل کارته مامورین یک لیتر پطرول را پنجاه و سه افغانی اما درتانک تیل شهر آراء به پنجاه و هفت افغانی عرضه میشود.
شهروندان کابل از مسوولین مربوط میخواهند با ارائه نرخ نامه درتمام تانک های تیل، جلو خود سری و اضافه ستانی آنان بگیرند.
 

کابل باختر/ 31/ اسد
شهروندان کابل ایام عید را در فضای امن سپری کردند برخی از شهروندان درحالیکه در تامین امنیت درشهركابل ابراز رضایت کردند ، اما کمبود وسایط ترانسپورتی را در برخی از ساحات برون از شهر از مشکلات عمده مردم در روزهای عید عنوان کردند.
سید حشمت به آژانس باختر گفت ، که فاصله یی را از ساحه چهاراه سپین کلی افشار تا کارته مامورین با پای پیموده است زیرا تسهیلات ترانسپورتی برعکس روزهای عادی درآن مسیر وجود نداشت.
تمیم باشنده گلباغ ریشخور نیز از کمبود وسایط ترانسپورتی شاکی بود و گفت که درایام عید در شهر و ساحات نزدیک به شهر ترانسپورت خصوصی فعالیت خوبی داشت اما در ساحات دورتر از شهر او شاهد مشکلات مردم از ناحیه کمبود ترانسپورت بوده است.
همچنان باشنده گان پایتخت ضمن تماس با خبرنگاران آژانس باختر از اضافه ستانی راننده گان ترانسپورتی و عدم کنترول کرایه ازطرف مسوولین ترافیک شکایت کردند.
به همین ترتیب عده زیادی از شهروندان درتماس با آژانس باختر در برخی ساحات ازکمبود وسایط ترانسپورتی شکایت کردند.
 

کابل باختر/ 31/ اسد
مردم غزنی امسال زکات و عشر خویش را به غربا و بی نوایان دادند.
به گزارش آژانس باختر، به اثر تبلیغات علمای دین و شورای ولایتی غزنی ، مردم متدین این ولایت زکات و عشر خویش را به غربا و بی نوایان آن ولایت دادند و اینگونه برادران مسلمان خویش را در روز های مبارک عید سعید فطر دستگیری نمودند.
عبدالکریم یک باشنده ولسوالی اندر به خبرنگار آژانس باختر گفت، درسال های گذشته گروه طالبان از پولدار و بی پول و از زمیندار و بی زمین به زور تفنگ و ماشه زکات و عشر می ستادندند، اما امسال بنابر درخواست دولت اسلامی افغانستان و علمای کرام زکات و عشر خود را مطابق احکام دین به اشخاص غریب و نادار دادیم  و از باشنده گان دیگر ولسوالیها وولایات کشور تقاضا داریم تا زکات و عشر را به فقرا بدهند.
 

کابل 29 اسدباختر

شهریان کابل درایام عید از راننده ها میخواهند که اضافه ستانی نکنند.

به گزارش خبرنگار ان آژانس باختر، در روزهای عید  شهروندان کابل به خاطر دید و بازدید ورفع کدورت ها به منازل یک دیگر میروند و چون  بس های شهری« ملی بس» وجود ندارد اکثرا ازوسایط خصوصی استفاده میکنند.

در گذشته ها، بخش خصوصی ترانسپورتی درایام عید از راننده  ها تقاضا میکرد  تا از اضافه ستانی اجنتاب ورزند.

سیف الله یکتن از شهروندان به خبر نگار آژانس  باخترگفت که از دیروز به  این طرف راننده های وسایط  از راکبین  هرچه دل شان میخواهد تقاضا میکند.

او از راننده گان خواست تا درایام عید مشکلات شهریان  را مدنظرداشته اضافه ستانی نکنند.

یکتن از شهروندان  دگر گفت که نه نرخ تیل بلند رفته  و نه کدام چیزی دگری پس باید راننده ها انصاف را مدنظربگیرند.