03 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

نرخ شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

نرخ شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

کابل باختر3 میزان به اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل...

معلمان ایبک نمره  رهایشی دریافت کردند

معلمان ایبک نمره رهایشی دریافت کردند

ایبک باختر 3 میزان توزیع نمرات رهایشی برای معلمان...

چهل و پنج کیلومتر سرک در بامیان جغل اندازی می شود

چهل و پنج کیلومتر سرک در بامیان جغل اندازی می شود

بامیان 3 میزان باختر کار جغل اندازی چهل و پنج کیلومتر...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

با شدت گرفتن فصل سرما مسوولان حفظ ومراقبت شاهراه بزرگ سالنگ می گویند که آنان برای بازنگهداشتن این شاهراه وبرخورد با رویداد های احتمالی، برنامه ی ویژه ای را رویدست دارند.

  شاهراه بزرگ سالنگ که کابل را به ولایات شمالی افغانستان وصل می کند ، همواره شاهد رویداد های دلخراش بوده است . این  رویداد ها عمدتا از سرازیرشدن برف کوچ ها به روی جاده ی عمومی ورویداد های ترافیکی ناشی می شود.

طبق ارقام ارایه شده ازسوی مسوولان حفظ ومراقبت سالنگ ، درسال گذشته دست کم پنجاه تن تنها به اثر رویداد ترافیکی درین شاهراه جان باخته اند وده ها تن دیگرزخمی شده اند.

 این رویداد ها ، بارها باعث شده تا این شاهراه بزرگ برای ساعت ها بروی ترافیک بسته شود.

    جنرال رجب رییس حفظ ومراقبت سالنگ ها می گوید که آنان تدابیر پیش گیرنده ای را برای جلوگیری ازرویداد های خونین زیردست گرفته اند.

 ترمیم جاده های این شاهراه وتخریبات داخل تونل وتوظیف کارمندان بیشترازجمله ی اقدامات مسوولان این شاهراه برای بازنگهداشتن این شاهراه وکاهش میزان حوادث ترافیکی است.

ازسوی دیگرجنرال رجب می گوید که اداره ی آنان تاچند روزدیگرمجهز با وسایل پیش رفته می شود. این وسایل شامل ده ها واسطه ودستگاه خدماتی ایست که گفته می شود  سه کارعمده را که پف کردن و پاک کردن برف ونجات  انسان ها ووسایط گیرمانده در زیربرف  است به زود ترین زمان ممکن انجام می دهد.

به گفته ی رییس حفظ ومراقبت سالنگ ، بعضی ازدستگاه های کمک شده از سوی جاپان ، توانایی زود هنگام ازبین بردن یخک ها را دارد ، یخک هایی که اکثرا رویداد های خونین ترافیکی را باعث شده است.

 اعمار دوکلنیک بزرگ صحی درسالنگ شمالی وجنوبی نیز ازکارهایی است که برای کاهش تلفات ودرمان احتمالی افراد زخمی شده ، برای سالنگ ها انجام شده است.

  جنرال رجب به آژانس باخترگفت، کلنیک سالنگ جنوبی اقتتاح وبا داکتران وتجهیزات صحی مجهزشده است اما کلنیک سالنگ شمالی هنوزهم کارساختمان آن تکمیل نه شده است.

رییس حفظ ومراقبت سالنگ ها موجودیت دوکلنیک در دوطرف این شاهراه را برای درمان به موقع وجلوگیری ازتلفات ناشی ازبرف کوچ ، طوفان ورویدادهای ترافیکی ، ارزنده می داند.

 او می افزاید که برای کاهش میزان خسارات وتلفات ناشی ازسرازیرشدن برف کوچ ها ورویداد های ترافیکی وی  امسال در سیزده نقطه ی مختلف ومهم این شاهراه کارکنانش را با وسایل خدماتی جا به جا کرده است.

 ازسوی دیگرگفته می شود  نیروهای افغان وناتوتوافق کرده اند که درمواقع اضطراری دوفروند طیاره ی هلیکوپتر را دراختیار مسوولان حفظ ومراقبت شاهراه سالنگ ها قراردهد. جنرال رحب می گوید که آنان دوپارک بزرگ را برای نشست این طیاره ها در دونقطه ی مهم این شاهراه ساخته اند.

ازتدابیری دیگری که مسوول حفظ ومراقبت سالنگ ها ادعای رویدست گرفتن آن را دارند ، تنظیم رفت وآمد موترهای باربری روی یک تقسیم اوقات است.

  جنرال رجب می گوید که برای جلوگیری ازازدحام ترافیکی وکاهش رویداد های خونین ، عبور وسایط باربری که ازکابل به شمال را به روز های شنبه ، دوشنبه وچهارشنبه وعبور وسایط باربری ازشمال به کابل را به روزهای یک شنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه وجمعه تنظیم کرده اند.

  اومجهزنبودن وسایط مسافربری وکوچک به وسایل زمستانی مثل چین رانیزباعث  رویداد های ترافیکی می داند ومی گوید که آنان پوسته های را دردوطرف شاهراه ساخته اند و وسایطی را که مجهزبا وسایل زمستانی نباشد ، اجازه ی عبور ازشاهراه را نمی دهند.

  ازسوی دیگرراننده ها ازتسهیلاتی که درین شاهراه برای شان فراهم شده ، رضایت دارند اما می خواهند که مسوولان تمام توانایی شان را دربرداشتن به موقع برف  وبرف کوچ ها وپاک کاری یخک ها به کارببندند.

   جواد راننده ی موترکوچک مسافربری می گوید که نظربه سال های گذشته کارکنان شاهراه برای پاک کاری جاده ها ازوجود برف بیشترتلاش می کنند اما او ازمسوولان خواست تا برای بازنگهداشتن شاهراه سالنگ ها و برداشتن به موقع برف کوچ ها که حوادث ترافیکی را ناشی می شود ، بیشترتلاش کنند

شاهراه سالنگ یکی ازبزرگترین ومرتفع ترین شاهراه کشوراست . برفباری ها درین شاهراه در بعضی اوقات ضخامت برف را تا دونیم متر هم می رساند.

ازسوی دیگر این شاهراه ازنظر سرازیرشدن بی شمار برف کوچ ها ، پرخطرترین شاهراه درکشورعنوان می شود.

کابل باختر 20قوس

  به خاطرتجلیل از روزجهانی  رضاکاران امروز به ابتکار معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ،  کار رضاکارانه راه اندازی و جوانان شفاخانه های وزیر محمد اکبر خان و ملالی زیژنتون  راه  پا ک کاری  کردند

 به گزارش خبرنگار اژانس اطلاعاتی باختر، درمحفلی که به این مناسبت در مرکز بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود تیمور شاه اسحق زی معین  امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ  ضمن قدردانی از همکاری دفتر رضاکاران سازمان ملل متحد درکابل  دررابطه به اهمیت  کارهای رضاکارانه معلومات داده گفت ، امروز مصادف  به  روزجهانی رضاکاران میباشد جوانان تمام کشور ها لباس های رضاکاری  رابه تن کرده وبا راه اندای کار های دسته جمعی و رضاکارانه بخش های مختلف شهرهای شان  را پاک کاری مینمایند.

  وی اضافه کرد که مانیز به پاک کاری و صفایی شفاخانه های وزیر محمد اکبر خان  وملالی زیژنتون  پرداخته  و عملا از روزجهانی  رضاکاران تجلیل مینماییم .

  مسوول دفتر رضاکاران سازمان ملل متحد درکابل  نیز درصحبتی  گفت، جوامع که کار های رضاکارانه ودسته جمعی را انجام میدهند درحقیقت گام های  به سوی انکشاف  جامعه شان میبردارند و رضاکاران  به وسیله ازرش های مانند عدالت ، مساوات و ازادی طوریکه در منشور ملل متحد بیان گردیده است ترغیب میگردند

 در اخیر  محفل جوانان رضاکار فدراسیون کابل ، شورای سراسری مردم کابل و شمار دیگر از نهاد های  جوان اعم از دختر و پسربه دودسته تقسیم  شده همراه با معین امور جوانان و مسوول دفتر رضاکاران  سازمان ملل متحد  درکابل راهی شفاخانه  های وزیر محمد اکبر خان وملالی زیژنتون شد وبه کار رضاکارانه پرداختند .


 

کابل 20 قوس باختر

 ساحه کول حشمت خان از لحاظ  زیست پرنده گان  مهاجر آبی و غیر آبی و حفظ محیط زیست بشری در سطح ملی و بین المللی حایز اهمیت است و در فهرست ساحات  حفاظت شده کشور قراردارد.

از شهروندان کابل به  خصوص  باشند گان اطراف این ساحه تقاضا میگردد تا از شکار پرنده گان، انداختن کثافات، ایجادموتر شویی ها، قطع نی  وعلوفه و اعمار منازل رهایشی خودسر در این ساحه جدا" جلوگیری نموده و در حفظ سالم این محل با ارزش با ارکانهای مسوول همکاری نمایند.


 

ایبک 20 قوس باختر

کار تطبیق ماستر پلان جدید شهر ایبک امروز آغاز یافت.

ماستر پلان جدید در بیش از سه هزارجریب زمینی که در یکنیم کیلومتری شمالشرق شهر فعلی ایبک موقعیت دارد، مطابق نقشه ترتیب شده یک هزار و یکصدو سی و سه نمره زمین رهایشی، دکاکین ، مارکیتها، مکاتب ، پارک های تفریحی،مساجد شریف ، میدانهای ورزشی و ساختمان های ادارات دولتی  در آن در نظر گرفته شده است.

محمد حیدر خرمی سرپرست شاروالی ایبک  گفت تطبیق ماستر پلان جدید که از هشت سال بدیسنو به دلیل عدم موافقه زمین داران به خاطر استملاک زمین های شان به مشکل مواجه گردیده بود،حالاباتوافق بازمین داران این مشکل حل گردیده است.

اوگفت آنان با مالکان زمین به توافق رسیده اندکه به اساس آن آنان سی فیصد زمین های شانرا به اختیار شاروالی واگذار مینمایند و هفتاد فیصد دیگر زمین های شانرا مطابق به نمرات تقسیم شده از جانب شاروالی از جانب خود زمینداران بالای مردم به فروش میرسد و شاروالی ایبک در بدل هر نمره مبلغ  پنجاه و هفت هزار افغانی به خاطرانجام خدمات شهری تکس اخذ میدارد.

درهمین حال انجینر عبدالشکور مدیرساختمانی شاروالی ایبک گفت طول سرک های این شهرک 27 کیلومتر میباشد و در آن به تعداد یکصدو شصت پل و پلچک ، کندنکناری دوطرفه جویچه های سرک به ضخامت 20 سانتی  مترجغل اندازی در نظر گرفته و ظرف دوسال این  پروژه  به مصرف یک ملیون و نهصد هزاردالرامریکایی از بودجه شاروالی متذکره تکمیل میگردد.

وی گفت توزیع نمرات آن بعد از خط کشی سرک ها آغاز  میشود .

او گفت در تطبیق  پلان این  شهرک آنان در نظردارند بیشتر از چهار هزار نمره رهایشی راتوزیع کنند.

مرکز فعلی سمنگان که در سال 1313 هجری شمسی تو سط نایب الحکومه وقت وزیرمحمدگل مهمند تهداب گذاری شده بود گنجایش بیست هزار نفوس را داشته و اما در حال حاضرحدود یکصد هزار نفوس درین شهر زنده گی مینمایند که ازاین ناحیه مردم با مشکل جدی مواجه اند.

 به گفته شاروالی با آنکه این ولایت در مسیرشاهراه کابل مزارشریف  قراردارد ا ما هیچ نوع انکشافی در این شهر صورت نگرفته و با تطبیق این پروژه در زنده گی مردم تغییرات بنیادی ایجاد شده وشهر شکل جدید را به خود خواهد گرفت.