26 جدی 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

" ملالتنامه معنی " گزیدۀ اشعاراستاد عبدالرشید معنی ، روگشایی شد

" ملالتنامه معنی " گزیدۀ اشعاراستاد عبدالرشید معنی ، روگشایی شد

کابل باختر26 جدی گزیده اشعاراستاد عبدالرشید معنی زیرنام ملالتنامه...

کار بازسازی دو پایه برق در قابل بای آغاز شد

کابل 26 جدی باختر شرکت برشنا امروز کار بازسازی دو پایه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

کابل باختر/ 15/ جدی
داکترکمال سادات ، معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دردیدار با شماری ازجوانان نهادهای مدنی گفت : جوانان پرتلاش جامعه را متحرک می سازند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین دیدار که به هدف بررسی فرصت های کاریابی برای جوانان برگزار شد ، معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ ، جوانان را نیروی متحرک جامعه توصیف کرد و گفت که جوانان میتوانند بیشتر به عرصه هایی فکر کنندکه با عث رشد اقتصادی جامعه  میشود.
به باور وی ایجاد فابریکه های تولیدی کوچک ، کاردربخش های معادن وزراعت اسباب رشد اقتصادی جامعه را میسر میسازد.
او به کار درنهادهای غیر دولتی نیز اشاره کرد و گفت که جوانان میتوانند در نهادهای غیر دولتی نیز شامل شوند.
سپس فضل الدین به نمایندگی از دیگران صحبت کرد و گفت که جوانان درشرایط موجود باید با برنامه عمل کنند.ختم/ نالان .

چاریکار 15جدی باختر
مسیر سالنگ ها  امروز بر روی ترافیک باز بود و هیچ مشکلی درآن مسیر وجود نداشت .
عبد البصیر حبیبی مسوول حفظ و مراقبت سا لنگ ها  به خبر نگار آژانس با ختر گفت  که بارش  برف  در سالنگ ها  به اندازه یی نیست که  سبب  بندش شاهراه شود .
وی گفت که ضخا مت برف  در سا لنگ  جنوبی  به نود سانتی متر می رسد  ، در حا لیکه در سا لنگ شما لی اندازه آن کمتر می باشد .
وی افزود که  تنها موتر های تریلر دار نمی تواند از آن مسیر عبور کند .پاکسازی در دو طرف سا لنگ ادامه دارد تا  راه عبور و مرور موتر های  تریلر دار هم  فراهم شود ./خالقیار

کابل باختر15 جدی
کارشماری از پروژه های انکشافی عام المنعفه برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات ، اخیرآ درولایت کنر آغازیافته است .
به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به آژانس باختر: این پروژه ها به مصرف اضافه از دوملیون سه صد هزارافغانی، در ولسوالی نرنگ ولایت کنرآغازشده است که شامل ساخت شبکۀ آب آشامیدنی صحی،  دیوارهای محافظتی، کانال آب  و سرک میباشد که در 17 قریۀ آن ولسوالی تطبیق میشود.
با تکمیل کار این پروژه ها بیشراز 1800 خانواده از سهولت های آن مستفید میشوند. احمدضیا احمدی

کابل باختر15 جدی
به مصرف اضافه از هفت ملیون افغانی ، چهارپروژه انکشافی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات ، اخیرآ درولایت کاپیسا عملی شد .
به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به آژانس باختر: این پروژه ها شامل ساخت کانال های آب زراعتی و دیوار های محافظتی میباشد که کار آن درمربوطات ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا تکمیل و به استفاده سپرده شد.
به وسیله کانال های متذکره 668 جریب زمین زراعتی آبیاری میشود و ازسهولت های آن اضافه از 600 خانواده مستفید شدند. احمدضیا احمدی