03 دلو 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس اجرائیه کشور با سفیر آلمان درکابل دیدار کرد

رئیس اجرائیه کشور با سفیر آلمان درکابل دیدار کرد

کابل باختر 3 دلو داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور، امروز ...

رسانه ها بدون صدای بانوان خواهد ماند

رسانه ها بدون صدای بانوان خواهد ماند

ایبک باختر 3 دلو مسوولان انجمن خبرنگاران شمال افغانستان از کاهش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

کابل 21 قوس باختر

جسد الحاج فاروقی کوچی بزرگ قومی درولایت لوگر به خاک سپرده شد.

  این بزرگ قومی دیروزبه اثرمریضی ای  به عمرهشتاد سالگی در منزلش درقریه ی حصارک ولایت لوگر درگذشته است.

  به گزارش آژانس خبری باختر ، درمراسم به خاک سپاری این بزرگ قومی عتیق الله لودین والی لوگر، نماینده های این ولایت درشورا های ولایتی وپارلمان ، مسولان ادارات محلی ومردم شرکت داشتند.

  الحاج فاروقی درطول عمرش درپست های مختلف مردمی ودولتی ایفای وظیفه کرده است.

اوزمانی از قوماندانان محلی جهاد وزمانی هم  والی پکتیابوده است.

کارساختمان شبکه آبرسانی شهر مزارشریف امروز آغاز شد.

 انجنیر عبدالجمیل رییس اداره آبرسانی ولایت بلخ به خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر گفت ، کا راین پروژه که مدت یکسال را در برخواهد گرفت به هزینه یک ملیون و هفتصد هزار یورو از کمک مالی کشور آلمان تمویل میشود که با تکمیل آن شصت و پنج فیصد شهریان مزار شریف ازآب آن مستفید خواهند شد.

موصوف افزود : کار پاک کاری دوازده حلقه چاه آب صحی در منطقه تخته پل ولسوالی نهر شاهی و حفر هشت حلقه چاه دیگر درمرکز شهر مزارشریف درپروژه بعدی درنظراست که هزینه آن بالغ بر دوصدو هفتاد هزار یورو میشود از کمک مالی کشور آلمان پرداخته میشود.

با شدت گرفتن فصل سرما مسوولان حفظ ومراقبت شاهراه بزرگ سالنگ می گویند که آنان برای بازنگهداشتن این شاهراه وبرخورد با رویداد های احتمالی، برنامه ی ویژه ای را رویدست دارند.

  شاهراه بزرگ سالنگ که کابل را به ولایات شمالی افغانستان وصل می کند ، همواره شاهد رویداد های دلخراش بوده است . این  رویداد ها عمدتا از سرازیرشدن برف کوچ ها به روی جاده ی عمومی ورویداد های ترافیکی ناشی می شود.

طبق ارقام ارایه شده ازسوی مسوولان حفظ ومراقبت سالنگ ، درسال گذشته دست کم پنجاه تن تنها به اثر رویداد ترافیکی درین شاهراه جان باخته اند وده ها تن دیگرزخمی شده اند.

 این رویداد ها ، بارها باعث شده تا این شاهراه بزرگ برای ساعت ها بروی ترافیک بسته شود.

    جنرال رجب رییس حفظ ومراقبت سالنگ ها می گوید که آنان تدابیر پیش گیرنده ای را برای جلوگیری ازرویداد های خونین زیردست گرفته اند.

 ترمیم جاده های این شاهراه وتخریبات داخل تونل وتوظیف کارمندان بیشترازجمله ی اقدامات مسوولان این شاهراه برای بازنگهداشتن این شاهراه وکاهش میزان حوادث ترافیکی است.

ازسوی دیگرجنرال رجب می گوید که اداره ی آنان تاچند روزدیگرمجهز با وسایل پیش رفته می شود. این وسایل شامل ده ها واسطه ودستگاه خدماتی ایست که گفته می شود  سه کارعمده را که پف کردن و پاک کردن برف ونجات  انسان ها ووسایط گیرمانده در زیربرف  است به زود ترین زمان ممکن انجام می دهد.

به گفته ی رییس حفظ ومراقبت سالنگ ، بعضی ازدستگاه های کمک شده از سوی جاپان ، توانایی زود هنگام ازبین بردن یخک ها را دارد ، یخک هایی که اکثرا رویداد های خونین ترافیکی را باعث شده است.

 اعمار دوکلنیک بزرگ صحی درسالنگ شمالی وجنوبی نیز ازکارهایی است که برای کاهش تلفات ودرمان احتمالی افراد زخمی شده ، برای سالنگ ها انجام شده است.

  جنرال رجب به آژانس باخترگفت، کلنیک سالنگ جنوبی اقتتاح وبا داکتران وتجهیزات صحی مجهزشده است اما کلنیک سالنگ شمالی هنوزهم کارساختمان آن تکمیل نه شده است.

رییس حفظ ومراقبت سالنگ ها موجودیت دوکلنیک در دوطرف این شاهراه را برای درمان به موقع وجلوگیری ازتلفات ناشی ازبرف کوچ ، طوفان ورویدادهای ترافیکی ، ارزنده می داند.

 او می افزاید که برای کاهش میزان خسارات وتلفات ناشی ازسرازیرشدن برف کوچ ها ورویداد های ترافیکی وی  امسال در سیزده نقطه ی مختلف ومهم این شاهراه کارکنانش را با وسایل خدماتی جا به جا کرده است.

 ازسوی دیگرگفته می شود  نیروهای افغان وناتوتوافق کرده اند که درمواقع اضطراری دوفروند طیاره ی هلیکوپتر را دراختیار مسوولان حفظ ومراقبت شاهراه سالنگ ها قراردهد. جنرال رحب می گوید که آنان دوپارک بزرگ را برای نشست این طیاره ها در دونقطه ی مهم این شاهراه ساخته اند.

ازتدابیری دیگری که مسوول حفظ ومراقبت سالنگ ها ادعای رویدست گرفتن آن را دارند ، تنظیم رفت وآمد موترهای باربری روی یک تقسیم اوقات است.

  جنرال رجب می گوید که برای جلوگیری ازازدحام ترافیکی وکاهش رویداد های خونین ، عبور وسایط باربری که ازکابل به شمال را به روز های شنبه ، دوشنبه وچهارشنبه وعبور وسایط باربری ازشمال به کابل را به روزهای یک شنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه وجمعه تنظیم کرده اند.

  اومجهزنبودن وسایط مسافربری وکوچک به وسایل زمستانی مثل چین رانیزباعث  رویداد های ترافیکی می داند ومی گوید که آنان پوسته های را دردوطرف شاهراه ساخته اند و وسایطی را که مجهزبا وسایل زمستانی نباشد ، اجازه ی عبور ازشاهراه را نمی دهند.

  ازسوی دیگرراننده ها ازتسهیلاتی که درین شاهراه برای شان فراهم شده ، رضایت دارند اما می خواهند که مسوولان تمام توانایی شان را دربرداشتن به موقع برف  وبرف کوچ ها وپاک کاری یخک ها به کارببندند.

   جواد راننده ی موترکوچک مسافربری می گوید که نظربه سال های گذشته کارکنان شاهراه برای پاک کاری جاده ها ازوجود برف بیشترتلاش می کنند اما او ازمسوولان خواست تا برای بازنگهداشتن شاهراه سالنگ ها و برداشتن به موقع برف کوچ ها که حوادث ترافیکی را ناشی می شود ، بیشترتلاش کنند

شاهراه سالنگ یکی ازبزرگترین ومرتفع ترین شاهراه کشوراست . برفباری ها درین شاهراه در بعضی اوقات ضخامت برف را تا دونیم متر هم می رساند.

ازسوی دیگر این شاهراه ازنظر سرازیرشدن بی شمار برف کوچ ها ، پرخطرترین شاهراه درکشورعنوان می شود.

کابل باختر 20قوس

  به خاطرتجلیل از روزجهانی  رضاکاران امروز به ابتکار معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ،  کار رضاکارانه راه اندازی و جوانان شفاخانه های وزیر محمد اکبر خان و ملالی زیژنتون  راه  پا ک کاری  کردند

 به گزارش خبرنگار اژانس اطلاعاتی باختر، درمحفلی که به این مناسبت در مرکز بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود تیمور شاه اسحق زی معین  امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ  ضمن قدردانی از همکاری دفتر رضاکاران سازمان ملل متحد درکابل  دررابطه به اهمیت  کارهای رضاکارانه معلومات داده گفت ، امروز مصادف  به  روزجهانی رضاکاران میباشد جوانان تمام کشور ها لباس های رضاکاری  رابه تن کرده وبا راه اندای کار های دسته جمعی و رضاکارانه بخش های مختلف شهرهای شان  را پاک کاری مینمایند.

  وی اضافه کرد که مانیز به پاک کاری و صفایی شفاخانه های وزیر محمد اکبر خان  وملالی زیژنتون  پرداخته  و عملا از روزجهانی  رضاکاران تجلیل مینماییم .

  مسوول دفتر رضاکاران سازمان ملل متحد درکابل  نیز درصحبتی  گفت، جوامع که کار های رضاکارانه ودسته جمعی را انجام میدهند درحقیقت گام های  به سوی انکشاف  جامعه شان میبردارند و رضاکاران  به وسیله ازرش های مانند عدالت ، مساوات و ازادی طوریکه در منشور ملل متحد بیان گردیده است ترغیب میگردند

 در اخیر  محفل جوانان رضاکار فدراسیون کابل ، شورای سراسری مردم کابل و شمار دیگر از نهاد های  جوان اعم از دختر و پسربه دودسته تقسیم  شده همراه با معین امور جوانان و مسوول دفتر رضاکاران  سازمان ملل متحد  درکابل راهی شفاخانه  های وزیر محمد اکبر خان وملالی زیژنتون شد وبه کار رضاکارانه پرداختند .