بهره گیری از ده پروژه آب رسانی در سال جاری در هرات

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرهرات 21 جدی باختر
مسولان در اداره احیأ وانکشاف دهات از تکمیلی وبهره برداری ده پروژه ملی آب رسانی درسال جاری خبرمیدهند.
غلام محمد صدیقی رییس احیأ وانکشاف دهات به خبرنگار آژانس باختر گفت:"برنامه ملی آب رسانی ده پروژه را از جمله شانزده پروژه پلان انکشافی سال مالی ۱۳۹۷تکمیل کرده است وشش پروژه دیگر درشرف تکمیل شدن است.
به گفته صدیقی برنامه ملی آبرسانی با توجه به پیشرفت کارهای انجام شده از آغاز سال مالی تاکنون توانسته از مجموع بیش از چهل و هفت ملیون و یک صدو هشتاد هزارافغانی بودجه مبلغ بیش از چهل دو ملیون افغانی را که حدودأ نود ویک درصد بودجه پلان شده میباشد به مصرف برساند.
رییس احیأ وانکشاف دهات با یادآوری از برنامه های خدمات آب وحفظ الصحه حالت اظطراربرای بیجا شدگان ولایات بادغیس وغور در ساحه ولسوالی انجیل افزود:"توزیع آب آشامیدنی برای بیجا شد گان داخلی در سه مرحله صورت گرفته است که در مرحله نخست روزانه برای دوهزارو یک صدو هشتاد خانواده برای مدت شصت وهشت روز، در مرحله دوم توزیع آب آشامیدنی برای نه هزار خانواده به مدت سه ماه ودر مرحله سوم برای هشت هزار خانواده در ساحات کهدستان، شیدایی و ریگریشن آب توزیع شده است. "ختم/سیدحبیب

back to top