اطلاعیه وزارت ارشاد ،حج واوقاف

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ ۲۶/ جوزا
به اطلاع تمام عازمان حج سال جاری ۱۳۹۸ رسانیده می شود که روند تحویلی قسط دوم مصارف حج جهت ترتیب و تنظیم کارهای حجاج سال ۱۳۹۸ فردا ۲۷ جوزا درمرکز و ولایات های کشور آغاز می شود .
مجموع مصرف فی نفر حاجی اهل تسنن (۲۷۵۰)دالر امریکایی و ازیک حاجی اهل تشیع (۲۸۰۰) دالر امریکایی تثبیت شده است.
بناَ از تمام متقاضیان که برای سال ۱۳۹۸ قبلاَ با تحویلی قسط اول ثبت نام واخذ نوبت کرده اند تقاضا می شود تا جهت تحویلی قسط دوم و اخیر با اسناد و مبالغ ذیل حاضر شوند.
۱-افرادی که قسط اول یعنی مبلغ (۱۰۰۰) دالر امریکایی تحویل کرده اند مبلغ (۱۷۵۰)دالرامریکایی باخود داشته باشند.
۲-افرادیکه قسط اول یعنی مبلغ (۵۰۰)دالر امریکایی را تحویل کرده اند مبلغ (۲۲۵۰)دالر امریکایی با خود داشته باشند.
۳-حجاج اهل تشیع علاوه برمبالغ فوق (۵۰) دالر امریکایی نیز خواهند پرداخت.
متقاضیان ازتاریخ ۲۷جوزا تا ۱۵ سرطان سال جاری با سند نوبت درمرکز به مجتمع حجاج واقع دامنه تپه مرنجان جوار چهارراهی ملی بس ودرولایات ها به ریاست های ارشاد ،حج و اوقاف مراجعه کنند .
ازعموم متقاضیان صمیمانه تقاضا می شود که درتحویلی پول خویش و سپردن پاسپورت ها و یا عملیه انگشت نگاری شان بی تفاوت نباشند و هرچه زودتراقدام کنند درغیرآن مسوولیت متوجه خود شان خواهد بود.
یادداشت :حجاج ولسوالی های ولایت کابل به ریاست ارشاد ،حج واوقاف ولایت کابل مراجعه کنند.
ختم/نالان

back to top