کاری برای جلوگیری از آلودگی آب دریای کابل صورت نگرفته است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر ۱۷سرطان
اجمل حبیبی مدیر عمومی جلوگیری از آلودگی محیط زیست شاروالی کابل گفت که برای جلوگیری از آلودگی آب دریای کابل کاری صورت نگرفته است .
این مطلب را وی در نشستی که از جانب اداره میدیوتیک افغانستان به هدف حفاظت از محیط زیست  راه اندازی شده بود به خبرنگاران بیان کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر، اجمل حبیبی از عدم برنامه شاروالی جهت جلوگیری از آلودگی آب دریای کابل صحبت کرد وگفت  که دلیل عمده آلودگی دریای کابل وصل بودن ۱۸۳۵ نل فافضل آب نهاد ها ومنازل مسکونی به این دریا  است.
وی اضافه کرد که شاروالی کابل تاکنون کدام بر نامه مشخص به منظور جدا کردن مسیر نل های فاضلاب نهاد ها و منازل مسکونی از دریای کابل ندارد.
این نشست که به منظور گفت وگو پیرامون آلودگی آب دریای کابل، چالش ها ودریافت راه حل به این معضل  راه اندازی شده بود، نماینده های شاروالی کابل، ریاست انکشاف زون پایتخت و واحد عملیاتی ریاست جمهوری اشتراک داشتند وهر یک به نوبه روی طرح وبرنامه نهاد های شان صحبت کردند ودر رابطه به  جلوگیری آلودگی آب دریای کابل به گزارشگران معلومات دادند.فرزانه

Last modified on ?? ???? ، 18 ????? 1398 ، 08:11
back to top