آغاز کار جغل اندازی یک سرک در نیمروز

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

نیمر وز 25 سرطان باختر
کار جغل اندازی سرک ولسوالی کنگ نیمروز دیروز آغاز شد.
علی  مهاجر سخنگوی والی نیمروز به خبرنگار آژانس باختر گفت که سرک مذکور باهزینه بیش از شش میلیون ودو صدهزار افغانی  بادرازای دوازده کیلومتر و پهنای شش متر به مدت چهار ماه تکمیل می شودوبه بهره برداری می رسد. شکریه

back to top