کمک به مرغ داران درننگرهار

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرجلال آباد ۲۸ سرطان باختر
برای ده ها مرغ دار در ننگرهار مواد و وسایل کارتوزیع شد.
این کمک ها شامل ابزارکار، دستگاه های دواپاشی، دوا برای جلوگیری از شیوع بیماری درمیان مرغ ها و دانه مرغ می باشد که ازسوی ریاست زراعت ننگرهار تهیه شده بود.
دفتر رسانه های ننگرهار با ارسال خبرنامه یی می گوید که دراین دور برای هشتاد و دو مرغ دار ابزار کار و مواد توزیع شده است.
خبرنامه می افزاید که اداره محلی برای رشد ورونق مرغ داری در ننگرهار متعهد است.ختم/ابوی

back to top