سمینار توضیحی پیرامون تطبیق کُدجزا پایان یافت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 27 سنبله
سمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای  ناشی ازتطبیق کُد جزاء که به تاریخ 25 سنبله درتالارکنفرانسهای ستره محکمه برگزار شده بود، امروز با بیانیه قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه به پایان رسید  .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، در مراسم پایانی نخست سه کمیته کاری سمینار که در سه روز روی موضوعات جزای عمومی و جرایم خشونت علیه  زن ، امنیت عامه ، مواد مخدر ، فساد اداری ونظامی وجرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و بخشی ازاحکام عمومی مندرج مواد کُد جزاء و ضمایم ان تحت نظراشراف اعضای شورای عالی ستره محکمه بحث و تبادل نظر کرده بودند، درمجموع نظریات و پیشنهادهای شانرا روی (237) مورد به منظور غنامندی هرچه بیشتر کُد جزاء ارائه کردند و ابراز امید کردند تا این نظریات به اختیار مراجع تقنینی کشور قرارداده شود .
بعد  قاضی القضات ورییس ستره محکمه  قبل از ورود به اجندای کاری سمینار بااستفاده از فرصت   در بیانیه یی رهنمود های لازم قضایی و اداری را به روسای محاکم استیناف مرکز وولایات کشور ارائه کرد و افزود که مقام ، قدسیت و اعتبار نظام قضایی  نه تنها در قوانین بلکه در شریعت مقدس اسلام مسجل است و به همین دلیل است  که رسالت قضات درایفای وظایف خطیر شان نهایت سنگین است ، زیرا تامین عدالت به قضاوت سالم نیازدارد و قضاوت سالم به درک ، فهم و درایت قاضی وابسته است و ایجاب می کند تا قاضی از یک جانب به ازدیاد فهم مسلکی ، تقوا و پرهیز گاری خویش توجه کند و ازجانبی هم حین تعامل بااصحاب دعاوی سلوک قضایی را طوریکه شایسته و بایسته  یک قاضی متعهد ورسالتمند است ، مدنظر بگیرد .
رئیس ستره محکمه همچنان روی تشدید مبارزه علیه فساد اداری ،  تامین حاکمیت قانون وقضاوت عادلانه وقا نونی ،  شفافیت و نزاهت وظیفه یی،  رسیدگی به موقع به دوسیه ها ، رسید گی به شکایات اصحاب دعاوی ، تامین روابط مطلوب با مقامات ولایتی و سایر ادارات محلی ، ا یجاد هماهنگی و تعاون میان محاکم و سایر ادارات و اجرای سایر وظایف قضایی و اداری ترکیز کرد و قضات را مکلف به ایفای سالم وظایف شان کرد .
رییس ستره محکمه بعد در راستای ارزیابی کار سمینار توضیحی کُد جزا اضافه کرد که استهداات واصله درین سمینار به دلیل اینکه  در آینده بتواند مشعل راه مراجع تقنینی کشور قراربگیرد ، نه تنها ازاهمیت به سزایی برخوردار است بلکه  پیچید گی خاص خود را نیزداشته و به همین دلیل بود  که کار زیاد مقدماتی قبل ازارجاع  موضوعات به کمیسیون های تحت نظراشراف اعضای شورای عالی ستره محکمه صورت گرفت ولی با آنهم طرح موضوع در سمینار موجب شد تا نکات نظر جمعی خبره گان نهاد های عدلی ، قضایی و امنیتی به دست آید که خوشبختانه این اهداف به دست آمد و کمیسیون ها با روحیه عالی همکاری و همدلی توانستند اجندا های کاری شانرا مورد غور وبررسی قراربدهند و به نتایج متوقعه دست یابند.
قاضی القضات و رییس ستره محکمه  ازکار وفعالیت اشتراک کنندگان سمینار که درارائه  نکات نظر و پیشنهادها به خاطر غنامندی هرچی بیشتر کُد جزاء سهم شایسته ایفا کردند ، اظهار سپاس و امتنان کرد.
کار سمینار با توزیع تصدیق نامه ها به اشتراک کنند گان پایان یافت . نالان

Last modified on ???????? ، 27 ????? 1398 ، 12:57
back to top