آزمون تثبیت سویه 500 عالم دین برگزارشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر28 سنبله
وزارت معارف آزمونی برای تثبیت سویه علمای دین در کابل برگزار کرد. در این آزمون پنجصد عالم دین که تعلیمات شان غیر رسمی خوانده شده است، شرکت کردند.
به گزارش آژانس باختر، این آزمون که ازسوی معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف درکابل برگزارشد ،سرپرست وزارت معارف گفت : " در لایحه جدید برای دوره ثانوی  نمرات معادل صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم درنظر گرفته شده است."
وی ازامکان ادامه تحصیل فارغان (دارندگان اسناد ارزیابی شده) در بیرون از کشور نیز یاد آور شد و افزود که پیش ازاین فارغان به دلیل نداشتن نمرات، ازادامه تحصیل دربیرون ازکشور و همچنان در پوهنتون‌های داخل بازمی‌ ماندند اما در حال حاضر این مشکل حل شده است و برای ارزیابی اسناد در صنف چهاردهم نمرات معادل چهارسمستردرنظرگرفته می‌شود.
سرپرست وزارت معارف خاطرنشان کرد که مدارس بزرگ و معتبر کشور که نه دولتی بودند و نه به شکل خصوصی ثبت و راجستر شده بودند، نمی‌توانستند برای فارغان خود اسناد معتبر تحصیلی بدهند اما لایحه جدید راه حل برای این مسئله را پیش بینی کرده است و فارغان این مدارس می‌توانند ازامتیازاعتبار اسناد شان با رعایت ضوابط تعیین شده در این لایحه مستفید شوند.
داکتر بلخی همچنان گفت که  ساختار‌های جدید برای سهولت و ایجاد شفافیت درارزیابی اسناد تحصیلی و تثبیت سویه علمای دینی کشور، فراهم شده است .  احمدضیا احمدی

Last modified on ??????? ، 28 ????? 1398 ، 06:41
back to top