داکترجماهیر انوری و هیئت پاکستانی از شهرک کوچی آباد دیدن کردند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

 

کابل12 قوس باختر

داکتر جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان، انجنیر شوکت الله وزیر ایالات و مناطق سرحدی پاکستان ، هیئت همراهش و هیئت کمیشنری عالی سازمان ملل متحتد  در امور پناهنده گان امروزاز وضعیت خانواده های عودت کننده مستقر در شهرک کوچی آباد واقع در ناحیه سیزدهم شهر کابل دیدن نمودند.

دراین شهرک حدود سه صد خانواده عودت کننده در خانه هایی که به کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهنده گان وحکومت افغانستان ساخته شده اند، زنده گی مینمایند.

به اساس معلومات اسلام الدین جرآت رئیس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان به آژانس باختر، وزیر ایالات و مناطق سرحدی پاکستان وهیئت همراه ضمن دیدار از تسهیلات فراهم شده برای عودت کننده گان در این  شهرک باعده ای از باشنده های آن گفتگو کردند.

در شهرک متذکره ساختمان های یک مکتب و یک مدرسه درحالت تکمیل شدن است  که به کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان وحکومت افغانستان  ساخته میشود وهمچنان احداث و جغل اندازی سرک و دسترسی مردم به آب  آشامیدنی و کلینیک صحی سیاراز تسهیلات فراهم شده برای باشنده های آن شهرک میباشد.

داکتر جماهیر انوری و انجنیر شوکت الله در صحبت با باشنده های شهرک متذکره مشکلات و پیشنهادات آنها را استماع نمودند.

باشنده های شهرک کوچی آباد از فراهم سازی تسهیلات ذکر شده ابراز خرسندی کردند، اما از وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان کشور خواستند تا زمینه کاری برای آنان فراهم گردد .

 داکتر انوری به آنان وعده دادکه خواسته ها و مشکلات آنان را در نشست شورای وزیران مطرح نماید.

همچنان وزیر ایالات و مناطق سرحدی پاکستان یاد آور گردید که گام هایی  برای پذیرایی خوب  برگشت کننده گان افغان در کشور  برداشته شده و این  آغار  کار است  و حکومت پاکستان در راستای ایجاد شرایط زیست برای افغانهای مهاجر درکشور شان حمایت میکند و اوگفت ، پاکستان خانه دوم مردم افغانستان است و ما طرفدار به برگشت داوطلبانه برادران افغان از پاکستان به افغانستان هستیم.

به گفته اسلام الدین جرات، انجنیر شوکت الله و هیئت همراهان بنابه دعوت وزیرامور مهاجرین و عودت کننده گان صبح امروز وارد کابل گردید. دراین سفر قراراست هیئت از چندین شهرک عودت کننده ها در کشور ما دیدن نماید.

back to top