شماری ازافغانان گیرمانده درحلقه اسارت ذهنی برای اهداف دیگران می جنگند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /۲۱قوس /باختر
دیگران برای رسیدن به اهداف خود درگیر معضل افغانستان اند اما شماری ازافغانان گیرمانده درحلقه اسارت ذهنی برای اهداف دیگران می جنگند وافغانستان را به میدان رقابت های ناسالم منطقه یی مبدل کرده اند.
گزارشگرآژانس باخترمی نگارد:طالبان با تجاحسرمسوولیت حمله برتاسیسات عامه درولسوالی بگرام را درحالی به عهده گرفتند که شماری از سران این گروه درقطربا فرستاده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان سرگرم مذاکرات اند که مذاکراتی پیش ازآن نه دورانجام شده بود و درفرجام به خاطرحمله تروریستی طالبان که دراثر آن یک افسرامریکایی کشته شد لغو شد.
پرسش اینجاست که طالبان به کدام جسارت درچنین وضعیت درنزدیک پایگاه نظامی امریکا چنین جنایت را انجام می دهند.
پاسخ به این سوال درروند پیچیده و مغلق جنگ و صلح افغانستان دشوار است اما آنچه ازقراین بر می آید واضح است که کشورهای منطقه برای منافع راهبردی و  امنیت ملی شان درگیر معضل افغانستان شده اند اما این تنها شماری ازافغانان اندکه منافع کشورشان را فراموش کرده اند و دررقابت های ابزارشده اند که هرگز به نفع مردم وکشور افغانستان نیست .
درجنگی که جریان دارد بیشتر افغانان کشته می شوند ،بیشتر افغانستان ویران می شود و چرا به صدای صلح خواهی مردم افغانستان پاسخ نمی دهند.
باتوجه به گزارش های که منتشرشده است دگربه درک و تفسیر اهداف کشورهای منطقه درصلح و جنگ افغانستان چیزی مکتوم نمانده است .
درک وضعیت جاری و ابعاد وسیع این بازی خطرناک بیشتر ازهرزمانی برای افغانان روشن شده است که دراین جنگ ناتمام این افغانان اندکه کشته می شوند و این افغانستان که ویران می شود. بناَ هنوزدیرنشده است ،هنوزفرصت دراختیاراست که بدور طرح هفت فقره یی صلح رهبری افغانستان بسیج شد و به این درد بی درمان مردم افغانستان خود پایان داد.
زیرا جنگ راه پیروزی نیست و معضل افغانستان به جز ازراه تفاهم میان افغانان پایان یافتنی نخواهد بود. ختم/ نالان ...ک..م

back to top