وزارت امور مهاجرین به بیجا شدگان کمپ های کابل کمک می کند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /19 جدی / باختر
وزارت امور مهاجرین 35 میلیون افغانی را جهت مساعدت به بیجا شدگان کمپ های کابل اختصاص داد.
12 هزار خانواده در سراسر ولایت کابل به حالت بیجاشده زندگی می کنند که از آن جمله 8 هزار و 633 خانواده آن در 47 کمپ در شهر کابل مسکن گزین هستند.
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان جهت رفع نیازمندی اولیه بیجاشدگان مقیم ولایت کابل از ادارات ملی و بین المللی در خواست همکاری کرده اند که در نتیجه آن ٬ قبلا مبلغ 59 میلیون و 567 هزار و  700افغانی به صورت نقدی از طرف سازمان غذایی جهان(WFP) به تمامی بیجاشدگان داخلی مقیم کمپ های شهر کابل جهت تهیه مواد غذایی مساعدت شده و همچنان بر اساس استراتیژی کمک های زمستانی، قرار است این وزارت و موسسات همکار بین المللی به دو هزار و 691 خانواده در سراسر ولایت کابل کمک رسانی کند که 41 میلیون و 137 هزار و 500 افغانی برای آن در نظر گرفته شده و از این میان یک هزار خانواده آن در کمپ های مختلف زندگی می کند.
در مجموع 100 میلیون و 705 هزار و 200 افغانی به خانواده های بیجاشده در سراسر کابل جهت جلوگیری از آسیب های فصل سرما اختصاص یافته است که بیش از 59 میلیون آن قبلا توزیع شده است و بیش از 41 میلیون دیگر به زودی توزیع می شود.
17 جدی سال روان در جلسه کمیته اجرایی عودت کنندگان و بیجاشدگان (کمیته دیرک) داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه به وزارت امور مهاجرین وظیفه سپرده بودکه در همکاری با نهادهای ملی به بیجاشدگان مقیم کابل کمک کند و به اساس هدایت موصوف جلسه هماهنگی کمک ها به بیجا شدگانی مقیم کابل، 18 جدی با حضور معین وزارت احیا و انکشاف دهات، معین وزارت دولت در امر مبارزه با حوادث طبیعی، نماینده وزارت مالیه و نماینده اداره حلال احمر افغانی تحت ریاست وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان در مقر وزارت دایر شد.
سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان دراین جلسه ضمن درخواست کمک از نهادهای حاضر به منظور رفع نیازمندی اولیه بیجا شدگان، 35 میلیون افغانی را از بودجه این وزارت جهت رسیدگی عاجل به بیجا شدگان مذکور اختصاص داد.
این پول اختصاص داده شده به حدود هفت هزار و 600 خانواده که در کمپ های کابل زندگی می کند توزیع خواهد شد. زیرا از مجموع خانواده های که در کمپ های شهر کابل زندگی می کند یک هزار خانواده آن قبلا در برنامه کمک های زمستانی وزارت و موسسات تحت پوشش قرارگرفته است.
همچنان به اساس درخواست وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان، معین وزارت دولت در امر مبارزه با حوادث طبیعی وعده سپرد که به بیجاشدگان یادشده خیمه، فرش و لباس گرم مساعدت می کند و معین وزارت احیا و انکشاف دهات وعده توزیع 400 عدد ترپال را به خانواده های بیجاشدگان مقیم کمپ ها داد و نماینده اداره حلال احمر افغانی نیز توزیع مواد غذایی به خانواده های یادشده را تعهد داد. ماری

Last modified on ??????? ، 19 ??? 1398 ، 10:35
back to top