شهر پلخمری قرنطین شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

پلخمری/ 15 حمل/ باختر
شهر پلخمری مرکز بغلان امروز قرنطین شد.
عبدالقدیم نیازی، سرپرست مقام ولایت بغلان به خبرنگار محلی آژانس گفت که با درنظرداشت تثبیت یک واقعه مثبت کرونا کمیته ولایتی مبارزه با کرونا به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا در آن ولایت قیود گشت وگذاربرای سه هفته در شهر پلخمری وضع کرد.
وی افزود که این قرنطین شامل فعالیت بخش های صحی فروشندگان مواد خوراکی و مواد تعمیراتی نیست و در هر قسمتی از شهر جهت دسترسی مردم به مواد خوراکی در دکان ها بازاست.
وی در کنار اینکه از مردم خواست به جز کارهای ضروری از منازل شان بیرون نشوند، گفت که کمیته های موظف به خاطر شناسایی خانواده های نادار و آسیب پذیر ایجاد شده است که بعد از شناسایی دقیق برای خانواده های بی بضاعت کمک های ضروری و انسان دوستانه صورت می گیرد.
احمد نعیم دوستی

 

back to top