کارساخت سرک قیصار_لامان نزدیک به پنجاه درصد،پیشرفته است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 9 سرطان باختر
کارساختمان سرک قیصار_ لامان دربادغیس بیش از46 درصد پیش رفته است.
به اساس معلومات وزارت ترانسپورت به آژانس باختر؛ این سرک ازروستای لامان آغازشده است وتا مرکزبادغیس امتداد دارد، که دارای 34 کیلومتردرازا، و7 مترپهنا است.
درامتداد این بخش سرک ساخت 8 پایه پل به درازای 30 و 45 متر و 120 پلچک زیرکارقراردارد.
قرارداد این پروژه به ارزش بیش از36 میلیون دالر با یکی از شرکت های ساختمانی خصوصی به امضا رسیده است.
این پروژه را بانک انکشاف آسیایی تمویل می کند و ساختمان بخش اول آن تا کنون 46.71 درصد، پیشرفت رفته است.
سرک قیصار- لامان منبع رشد اقتصادی و وصل کنندهٔ شماری از ولایت های همجوار با هم است.
با اتمام کار این پروژه،درکنار آسان شدن دسترسی باشندگان بادغیس به خدمات صحی، معارف و شهری، تغییرات مثبت در امور زندگی باشندگان مسیر شاهراه نیز به وجود خواهد آمد.
نیلوفر دانش

back to top