مسایل حقوقی مردم ولسوالی خوست بغلان درجرگه های قومی حل می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)


پلخمری / 16 سرطان/ باختر
باشندگان ولسوالی خوست بغلان مدعی اند که باوجود نهادهای عدلی وقضایی درآن ولسوالی برای حل مسایل حقوقی شان به جرگه های قومی مراجعه می کنند.
باشندگان روستای فرغانبل ولسوالی خوست علت خودداری مردم به مراجع عدلی وقضایی را ناتوانی پولیس درجلب متهمان وافرادتحت جلب بیان کردند.
مولوی عبدالله باشندۀ این روستا،به علی "علمی"خبرنگارآژانس باختر گفت که پولیس ولسوالی خوست بغلان هم ازلحاظ مدیریت وهم ازلحاظ تشکیل اندک، مشکل دارد ودررسیدگی به قضایای حقوقی ودرجلب افراد متهم وطرف منازعه ناتوان است.
او گفت که بیشترمردم ولسوالی خوست به این دلیل برای حل مشکلات حقوقی واختلافات ذات البینی شان به جرگه های قومی ویا به کمیتۀ موظف متشکل ازعلمای کرام درروستای چهارقشلاق مراجعه می کنند. 
وی خاطرنشان کرد که حل موضوعات حقوقی ورسیدگی به منازعات ذات البینی مردم درنهاد های عدلی وقضایی دولت زمانگیراست وهمچنان پولیس نیز درجلب افراد متهم بسیارضعیف عمل می کند.
نجیب الله سرمعلم یکی ازمکتب های خوست بغلان نیز گفت که کمیته های حل وفصل دعواهای حقوقی در روستاهای خوشدره،تگاب بازار،وچرخ فلک آن ولسوالی نیز ایجاد شده است ومردم بیشتر به خاط رسیدگی به مسایل حقوقی شان به آن کمیته ها مراجعه می کنند.
اما جاوید بشارت سخنگوی قومندانی پولیس بغلان این ادعا ها رارد کرد وکمرنگ بودن مراجعه مردم رابه نهاد های عدلی وقضایی ناشی از تهدید ویروس کرونا وانمود کرد.
‌‌‌‌‌‌    با وجود تلاش، خبرنگارمحلی آژانس باخترنتوانست دیدگاه څارنوال ولسوالی خوست رادراین مورد دریابد.
   قضاوتپوه محمدحسن صدیقی رئیس محکمه‌مرافعۀ بغلان ایجاد این کمیته هارا مداخله آشکارشماری ازافراد درامور قضایی دانست و خاطر نشان کرد که دررسیدگی به  مسایل خردوکوچک کدام تردید نیست اما حل وفصل مسایل حقوقی وجنایی این کمیته ها قطعا مدار اعتبار نیست و اطمینان دادکه این مشکل در نشست هم آهنگی نهادهای عدلی وقضایی بانهاد های امنیتی ازجمله با پولیس مطرح می شود وخواهان وضاحت از قومندان امنیه ولایت خواهند شد.
سادات
/////////

back to top