ده مهاجرافغان درایران زخم برداشتند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /21 سرطان /باختر
درپی یک رویداد ترافیکی درایران صبح امروز،ده مهاجرافغان زخم برداشتند.
آژانس باختر به نقل از رسانه های ایران خبرمی دهد که یک موتر حامل شهروندان افغان درمنطقۀ محوشهرستان مبارکۀ اصفهان آن کشورواژگون شد که درنتیجه ده مهاجرافغان زخم برداشتند.
غفورراستین مدیرحوادث وفوریت های طبی اصفهان به رسانه های ایران گفت که این رویداد ساعت پنج وپنجاه وشش بامداد روی دادو زخمیان شامل پنج پسر،سه دختر،یک مردویک زن اند.
راستین گفت که زخمیان به شفاخانه محمد رسوالله مبارک زیردرمان قرارداده شدندوپولیس آن کشورعلت این رویداد را زیربررسی دارد.
سادات
////////

back to top