نشستی به هدف محو فساد اداری برگزار شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 3/ ثور
نشستی ازسوی موسسه خدمات حقوقی زنان افغان امروز بخاطر محوفساد اداری درتالار بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ دایر شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین نشست مسوولان نهادهای جامعه مدنی و برخی از نماینده های ادارات دولتی اشتراک داشتند.
سید فرهاد الله عبادی رییس موسسه خدمات حقوقی زنان افغان درصحبتی گفت: هدف از برگزاری همچو نشست ها زمینه سازی برای هم آهنگی هرچه بیشتر ارتباطات و گسترش روابط سازنده میان دولت ، نهادهای جامعه مدنی و مردم میباشد.
همچنان، تیمور شاه اسحق زی معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز پیرامون نقش جوانان درحکومت داری خوب و حسابدهی اجتماعی صحبت نموده گفت: فساد اداری پدیدۀ شوم است که کم و بیش درتمام جهان وجود دارد و میزان وگستردگی آن درهرکشور متفاوت است.
تیمورشاه اسحق زی خاطر نشان ساخت، این مشکل اقتصاد داخلی را کاملاً فلج می نماید و جریان توسعه را مختل میسازد.
همچنان معین امورجوانان از جوانان بادرک، تحصیل کرده استادان ، دانشمندان و روشنفکران خواست با پدیده شوم فساد اداری درکشور مبارزه نمایند و آنرا ریشه کن سازند.
دراین نشست مشترک روی نقش جوانان درحکومت داری خوب درجامعه ، فساد اداری ازدیده گاه اسلام ، دادخواهی درجهت کاهش و محو فساد اداری و راه های مبارزه با فساد اداری وتقویت شفافیت درجامعه بحث های همه جانبه صورت گرفت. 

back to top