یک هزار زن در سر پل با کشت سبزی ها خود کفا شده اند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

سر پل  باختر 27 حمل
بیش از یک هزار زن در سر پل  باکمک بخش وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  به کشت سبزی ها  رو آورده اند و این اقدام در بهتر شدن  اقتصاد  خانوا ده ها یشان اثر خوبی گذاشته است .
زرمینه یکتن از این زنان میگوید که برنامه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت حدود چهار ماه قبل  برای او یک سبز خانه به مساحت  دو صدو پنجاه  متر مر بع ساخته است و او با یاد گیری کشت سبز ی ها از این مدرک عاید خوبی  به دست می آورد .
وی با خرسندی،  در این باغچه گشنیز  ،تراتیزک،  مولی سرخک و پالک کشت  کرده بود که در زمستان حاصلات این سبز خانه  بر علاوه  اینکه نیاز مندی خانواده هفت نفری  آنان را رفع می کرد به گونه رایگان به همسایه ها نیز سبزیها می داد  ومقدار از حاصلات سرد خانه اش را فروخته است و ماهانه بیش از شش هزار عاید کرده است .
وی گفت که می خواهد که این کار را وسعت دهد و زمین  دیگری که دارد در آن نیز سبزیها کشت کند.
در میان  زنانی  که مصروف  کشت سبز ی  اند چند دختر فارغ صنف دوازده شامل اند که نسبت مشکلات اقتصادی در همین پروژه کار میکنند و پول بدست می آورند.
یک تن از این دختران میگوید پس از فراغت ازمکتب  به فکر کار بودم  که باکمک اداره یاد شده توانستم  برای رفع نیاز مندی های خانواده ام در یک سبز خانه  کار کنم و از آن پول بدست بیاورم . لیلما

back to top