08 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اخبار جهان

دهلی جدید – 7 سرطا ن  - باختر
حکو مت هند هزینه صدور ویزه  برای تعدادی از کشور های جهان  را 50% افزایش داد .
آژانس خبری دو لتی ایران به نقل از یک مقا م آ گا ه حکو مت هند دیروز نوشت که  حکو مت هند  هزینه  صدور ویزه  برای تعدادی از ممالک جهان  از  جمله استرا لیا – ایا لا ت متحده امریکا  -  بریتا نیا  - کانا دا ایر لند – نیوزیلند -  ایران  و  پا کستان  را  50% افزا یش داده است .
به گفته منبع ذکر شده  تعدادی از کشور ها ی یا د شده  منجمله  استرالیا – نیوزیلاند  و ایا لات متده امریکا نیز محدودیت های را برای  صدور ویزه  کو تاه مدت برای هند در نظر گرفته اند .
مقام یاد شده دولتی هند تصریح کرده است که افزایش  هزینه صدور ویزه  بصورت دوره یی  و اغلب اقدام متقا بل  با هدف هما هنگ کردن  هزینه ها ی صدور ویزه  صورت میگیرد.
یک کار شنا س امور مها جرتی هند گفت که بازار کا ر در خا رج از کشور دایم  در  حا ل تغییر است و دهلی جدید با ید متنا سب با این تغییر ا ت  تمهیدا ت لازم را برای مبا رزه با این  چا لش ها در نظر بگیرد .
حکو مت هند صدور ویزه  سیا حتی یکسا له  برای متقا ضیا ن برخی از کشور ها را از 100  دا لر به 153 دالر افزا یش داده است .آشنا

طرابلس – ورلد نیوز – 7 سرطا ن – باختر
سازما ن هلال احمر لیبیا از کشف صد ها جسد مهاجر در سواحل آن کشور خبر داد .
خبر گزاری فرانسه به نقل از هلال احمر لیبیا  گفت: جسد 255 مهاجر غیر قانونی  بر روی  صخره های ساحلی  شناور بوده و معلوم نیست این افراد چه زمانی  در آبهای لیبیا غر ق شده اند . در همین حال محافظین ساحلی لیبیا از نجات حداقل 148 مهاجر افریقایی  شامل زنان و اطفال  در نزدیکی سواحل  لیبیا  خبر داده است .
بر اساس همین خبر از اغاز سال روان میلادی شمار  پناهجویانی که وارد اروپا شده اند  از 83 هزار نفر تجاوز کرده است .
با فرا رسیدن فصل تابستان   و بهبود شرایط جوی  و بحری  همواره تعداد بیشتری از پناه جویان  که از فقر و جنگ ها فرار میکنند  به سفر پر مخاطره به سوی اروپا  از طریق آب های بحیره مدیترانه دست میزنند و این بحیره  اکنو ن تبدیل  به گورستا ن  پنا هجویان شده است .
طبق یک خبر دیگر: یک موتر لاری حامل 91 پناهجو غیر قانونی دیروز توسط پولیس رومانیا در سرحد انکشور با هنگری متو قف شد.
گفته میشود که پناهجویا ن مذکور شهروندان عراق و سوریه هستند ومیخواستند خود را به اروپای غربی برسانند ولی یک تعداد آنها در رومانیا  تقا ضای پنا هندگی کرده اند . آشنا

نیو یا ر ک – ایر نا – 7 سر طا ن – با ختر .
تلویزیون فاکس نیوز امریکا  پیرامون سر در گمی  قصر سفید انکشور درباره افغانستان  گفت: جنگ افغانستان از لحاظ زمانی ریکارد (ریکورد) جنگ ویتنام را شکسته است ولی  تا هنوز  دو لت های امریکا  در جستجوی  راه حل برای بی ثباتی در افغانستان هستند .
فا کس نیوز در گزارش  دو شنبه شب این  هفته  دولت بارک او با ما – رییس جمهور سا بق امریکا را  مقصر  بی ثباتی در افغا نستان دانست  و گفت  دولت  دو نالد ترامپ – رییس جمهور کنونی امریکا  مشکلات دولت های قبلی امریکا  را به ارث برده است  و اکنون  در حا ل بررسی ارسال قوای  بیشتری  به خاک افغانستان است .
این تلویزیون  نز دیک به محافل نظامی و امنیتی  امریکا  درباره ستراتیژی  دو لت  دونا لد ترامپ  در افغانستان گفت:  سترا تیژی تا زه در افغا نستان  شبیه  جنگ جاری در عرا ق و سوریه  علیه  قوای داعش خواهد بود و نیرو های امریکایی  با نیرو های محلی  و با پو شش عملیات  هوایی وارد عمل خواهند شد .
تلویز یون فاکس نیوز وابسته به حزب جمهوری خواها ن امریکا  اضا فه کرد که پس از  سا ل ها  جنگ در افغانستان – ابها م های زیادی درباره ستراتیژی  نظامی در افغانستان وجود دارند  و به تازگی  وزیر دفا ع امریکا  صریحا اعتراف کرده است که امریکا  در جنگ با طالبان در افغانستا ن  پیروز  نیست .
جیم ما تیس  - وزیر دفاع امریکا   در جلسه کمیته قوای مسلح  مجلس سنای امریکا  با اظهار اینکه امریکا در جنگ با طالبا ن   پیروز نیست  وعده داد که تا اواسط  ماه جولای ستراتیژی جدید  جنگی  ایا لات متحده امریکا را به کا نگرس معر فی خوا هد کرد .
به گزارش آژانس خبری رویترز به احتما ل زیاد  سترا تیژی جدید  جنگی امریکا شا مل افزایش  هزاران  عسکر دیگر  به قوای  امریکایی موجود  در افغا نستان خوا هد بود . آشنا

بها و لپور – ورلد نیوز- 4 سرطا ن – باختر
بر اثر حریق یک تانکر حا مل مواد نفتی در شهر بها و لپور ایا لت پنجاب پا کستا ن امروز صبح حد اقل یکصد نفر  هلا ک شدند .
منا بع خبری بین ا لمللی به نقل از رسا نه ها ی محلی منجمله  رادیو ی پا کستا ن  خبر دادند، بر اسا س گزارش ها  مو تر تا نکر  به سبب  تیز را نی واژگو ن شده و هنگام ایکه صد ها نفر  در تلا ش جمع آوری  نفت  ریخته شده از تا نکر بودند وا سطه متذکره دچار حریق شد   ودر شعله های آتش فرو رفت  که بر اثر آن حد ا قل یک صد تن جا ن خود را از دست داد و حدود  80  تن  دیگر نیز جرا حا ت شدید سو ختگی برداشته   و در شفا خا نه تحت تداوی  قرار دارند .
درین حا دثه علا وه بر تلفا ت و جرا حا ت ذ کر شده  حد اقل شش عرا ده موتر و دوازده عراده موتر سا یکل نیز حریق و از بین رفته است .                                                                           آشنا

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL