04 حوت 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

خانه میکل آنژ در ایتا لیا به فروش گذاشته شد

خانه میکل آنژ در ایتا لیا به فروش گذاشته شد

روم – ورلد نیوز – 3 حوت – باختر خانه میکل...

قوت های منطقه یی اردوی ملی ایجاد میشود

قوت های منطقه یی اردوی ملی ایجاد میشود

کابل باختر 3 حوت به منظور بهبود وضعیت امنیتی وفراهم ساختن...

49 تن از هراس افگنان کشته شدند

کابل باختر 3 حوت درنتیجه عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اخبار جهان

روم – ورلد نیوز – 3 حوت – باختر
خانه میکل آنژ، یکی از هنر مندان  نابغه  ومعروف ترین چهره رنسانس ایتا لیا به فروش گذاشته شد .
به نوشته روز نامه لاستمپا، چاپ ایتالیا این خانه که درولایت مرکزی توسکا نا  موقعیت دارد در سا ل 1549 میلادی توسط میکل آنژ، نقاش،مجسمه سازوشار معروف ایتالیایی از سیمونا جوجار دینی، بیوه، پرانتونیو دی ،عضو خا ندان " مدیچی " خریداری شده بود .
این خا نه در دامنه یک تپه بین شهر های فلورانس و سیینا  واقع شده و هفت و نیم میلیون یورو قیمت گذاری شده است.
ما لک کنونی آن  این خا نه باستانی را با حفظ شکل اصلی کا ملا تر میم کرده است.
این خا نه به مدت سه قرن و تا سا ل 1867 میلادی متعلق به خا ندان میکل آنژ بوده است.
خریدارجدید خا نه میکل آ نژ میتواند اسناد تاریخی که اصلیت آنرا ثا بت میکند  به همراه اصل سند ما لکیت  به امضا میکل انژ را ببیند و فروش  آن به اداره امریکا یی " چار لستون " در ایا لت کارو لینای جنوبی وا گذار شده است.
این خانه 13 هزار متر مربع مساحت داشته و دارای هشت اتاق و هفت دستشوی و  یک باغ 25 هزار متری میباشد که در آن دختان زیتون، انگور و لیمو و همچنان یک آسیاب باستانی وجود دارد.
میکلانژ، نقاش، مجسمه ساز،معمار، شاعر ویکی از هنر مندان نابغه تاریخ  ومعروف ترین چهره رنسا نس ایتا لیا بود که آثار بسیار زیا د و معروفی را از خود بر جای گذاشته است.  آشنا

دهلی جدید- ایرنا – 3 حوت – باختر
حکومت پاکستان در یک اقدام معنی دار، صورت حسا ب مبلغ دو هزار و 300 دالر را با بت یک توقف کوتاه  نارندرا مودی، صدراعظم هند درشهرلاهور
پاکستان در سا ل 2015میلادی و همچنان استفاده وی از حریم هوایی پا کستان در جهت سفر به روسیه ، افغا نستان،ایران و قطر برای حکو مت هند ارسا ل کرده است.
آژانس خبری دولتی ایران به نقل از سا یت انتر نیتی " اسکرول "نوشت که حکومت پا کستان  از هند وستان خوا هان پرداخت دو هزار و 300 دالر معا دل  ( 149 هزار روپیه ) بابت سفر نا گها نی نارندرا مودی شده است  که درسال 2015میلادی به شهر لاهور صورت گرفت.
اسلام آباد همچنین  از دهلی جدید خواسته است با بت  استفاده از حریم هوا یی پا کستان در سفر های صدراعظم هند  به روسیه، افغا نستان، ایران و قطر هم هزینه بپر دازد.
پا کسستان از هند  خوا ها ن پرداخت 77 هزار روپیه برای سفر نارندرا مودی  به ایران در سا ل 2016م و مبلغ 59 هزار  روپیه با بت سفر وی در ماه جون هما ن سا ل به  قطر شده است.
صدراعظم هند  در ماه دسمبر سا ل 2015م در راه باز گشت از کا بل به دهلی جدید بطور نا گها نی و پیشبینی نه شده برای دیدار با نواز شریف، صدراعظم سابق پاکستان وارد میدان هوایی بین المللی لاهور شد و با نواز شریف ملاقات و در مراسم سا لگرد تولد وی شرکت کرد و این سفر نارندرا مودی  در رسا نه ها خبر ساز شد .
اما پس از این سفر دو حمله تروریستی بر پا یگاه های اردوی هند در نواحی پتانکوت واوری  هند روی دادند که بر اثر آن بیش از 19 عسکر هندی کشته شدند.
این حملات سبب شدند که روابط هندو پا کستان وارد تشنج تازه شده و مذاکرات دیپلو ماتیک بین دو کشور بطور کا مل متو قف شوند .
هند نیزدراقدام متقابل چندین پایگاه شبه نظامیان را در پاکستان مورد هدف قرار داد که به گفته مقامات دفاعی هند درآن بیش از 35 شبه نظامی و 9
نیروی نظا می پا کستان کشته شدند و  اکنون با افزایش تنش ها و و شدت گرفتن منا قشات سرحدی، حکو مت پاکستان به ارسال صورت حسا ب ذکر شده اقدام کرده است. آشنا

دهلی جدید – ورلد نیوز – 3 حوت – باختر
حکومت هند شب گذشته یک را کت بومی " پریتوی 2 "  با قابلیت حمل سر گلوله اتمی را در جنوب آنکشور آزمایش کرد  .
این راکت از یک سکوی سیار در ایا لت او دیسا پر تاب  شد ه است.
منا بع خبری به نقل از " زی نیوز " هند امروز نوشتند که راکت پر تاب شده با موفقیت به هدف خود اصابت کرده است.
حکو مت هند قبلا بتا ریخ 28 ماه جدی گذشته راکت قاره پیمای  اتمی " اگنی 5 " بتاریخ 17 ماه دلو، را کت با لستیک  اتمی  " اگنی 1" و روز سه شنبه  اول ماه حوت  را کت اتمی " اگنی 2 " را با موفقیت آزما یش کرد ه بود.
راکت دو موتوره "  پریتوی 2  " با  هر دو سوخت مایع و جا مد کار میکند و  350 کیلو متر برد دارد که میتواند سرگلوله های جنگی و اتمی به وزن  500 تا 1000 کیلو گرام حمل کند.
سازمان تحقیق و توسعه  دفا عی هند  مسو لیت انکشاف برنامه راکتی آنکشور را بر عهده دارد. آشنا

اسلام آباد – ایرنا – 3 حوت – باختر
آژانس خبری دولتی ایران به نقل از منا بع پا کستان دیروز نوشت که وخا مت وضعیت صحی مولا نا سمیع الحق ، رهبر شاخه سمیع  جمیعت علمای پا کستان  وی را به شفا خا نه کشاند.
خبر حا کیست که مولانا سمیع الحق  معروف به پدر معنوی طالبان  درشفا خانه "  نو شهر " ایا لت خیبر – پشتونخوا بستری شده است.
گفته میشود که مولانا  در حا لت بیهو شی قرار گرفته است .
طبق همین خبر مولانا سمیع الحق در اوایل دوره کار حکو مت کنونی شا خه نواز حزب مسلم لیگ به حیث رییس کمیته  مذاکرات به نما یند گی از گروه طالبان پا کستان با نما یندگا ن حکو مت پا کستان مذاکره  کرد  که این مذاکرات به جا یی نرسید و عملیات اردوی پا کستان علیه تروریست ها آغاز شد.. آشنا

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL