26 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سی و چهار هراس افگن در کندز کشته شدند

سی و چهار هراس افگن در کندز کشته شدند

کندز 25 سرطان باختر سی و چهار هراس افگن دیشب در...

مسدود، بودن راه مواصلاتی دو ولسوالی در پنجشیر

مسدود، بودن راه مواصلاتی دو ولسوالی در پنجشیر

بازارک 25 سرطان باختر راه مواصلاتی ولسوالی های خنچ و پریان...

هژده طالب مسلح در فاریاب کشته شدند

هژده طالب مسلح در فاریاب کشته شدند

میمنه 25 سرطان باختر هژده طالب مسلح دیشب در ولایت فاریاب...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتتقا ضا ی امریکا از پا کستا ن برای تغییر روش درمورد گروه طا لبان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

واشنگتن – بی بی سی نیوز – باختر
به گفته جنرا ل مک مستر – مشاور امنیت ملی دونا لد ترامپ – رییس جمهور ایا لات متحده امریکا حکو مت آنکشور میخوا هد شا هد تغییر رفتا ر پا کستا ن بخصوص در بخش حما یت از گروه طا لبا ن باشد .
جنرا ل مک مستر دیروز در مصا حبه با یک رسا نه امریکا یی  گفت هر چند پا کستا ن تلفا تی را در جنگ با تروریزم متحمل شده  اما بر خورد آنکشور " گزینه یی " بوده است .
مک مستر گفت دونا لد ترامپ  وا ضح سا خته است که  دیگر  هیچ نوع  حما یت از طا لبا ن  و سایر گروه های  مرتبط  برای دو لت امریکا  قا بل تحمل نیست .
طبق همین خبر وزارت امور خا رجه امریکا  در گزارش سالا نه خود  در باره تروریزم  که دو هفته پیش منتشر شد ، نیز گفته بود که پا کستا ن  در سا ل 2016 م عملیا ت " موثری " را علیه گروه تحریک طا لبا ن  پاکستان انجا م داده اما آنکشور  اقدا ما ت قا بل توجهی را علیه طا لبا ن افغا ن و گروه حقا نی  که در پا کستا ن  "  پناه گا ه امن "  دار ند به عمل نیا ور ده است.
مشاور امنیت ملی رییس جمهور امریکا اعلام کرد که هر چند  دونا لد ترامپ تا هنوز سترا تیزی جا مع  واشنگتن در باره افغا نستا ن را اعلام نکرده  اما در باره رویکرد نظا می  تصمیم های گرفته است .
جیمز ما تیس – وزیر دفاع امریکا  اخیراً گفته بو د که سترا تیژی جدید امریکا  رویکرد منطقه ای خوا هد داشت . آ شنا

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.