28 میزان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به شهادت شماری از نیروهای امنیتی در قندهار

اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به شهادت شماری از نیروهای امنیتی در قندهار

کابل باختر 27 میزان گروههای جنایت‌کار و وابسته به بیگانهگان در...

یک جلد کتاب تاریخی درحضور داشت رئیس جمهور غنی به موزیم ملی تسلیم شد

یک جلد کتاب تاریخی درحضور داشت رئیس جمهور غنی به موزیم ملی تسلیم شد

کابل باختر 27 میزان یک جلد کتاب تاریخی که چندی پیش...

گروه طالبان پاکستان کشته شدن فرمانده ارشد خود را تأیید کرد

بی بی سی – باختر27 میزان طالبان پاکستان می‌گوید یکی از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات



تقا ضا ی امریکا از پا کستا ن برای تغییر روش درمورد گروه طا لبان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

واشنگتن – بی بی سی نیوز – باختر
به گفته جنرا ل مک مستر – مشاور امنیت ملی دونا لد ترامپ – رییس جمهور ایا لات متحده امریکا حکو مت آنکشور میخوا هد شا هد تغییر رفتا ر پا کستا ن بخصوص در بخش حما یت از گروه طا لبا ن باشد .
جنرا ل مک مستر دیروز در مصا حبه با یک رسا نه امریکا یی  گفت هر چند پا کستا ن تلفا تی را در جنگ با تروریزم متحمل شده  اما بر خورد آنکشور " گزینه یی " بوده است .
مک مستر گفت دونا لد ترامپ  وا ضح سا خته است که  دیگر  هیچ نوع  حما یت از طا لبا ن  و سایر گروه های  مرتبط  برای دو لت امریکا  قا بل تحمل نیست .
طبق همین خبر وزارت امور خا رجه امریکا  در گزارش سالا نه خود  در باره تروریزم  که دو هفته پیش منتشر شد ، نیز گفته بود که پا کستا ن  در سا ل 2016 م عملیا ت " موثری " را علیه گروه تحریک طا لبا ن  پاکستان انجا م داده اما آنکشور  اقدا ما ت قا بل توجهی را علیه طا لبا ن افغا ن و گروه حقا نی  که در پا کستا ن  "  پناه گا ه امن "  دار ند به عمل نیا ور ده است.
مشاور امنیت ملی رییس جمهور امریکا اعلام کرد که هر چند  دونا لد ترامپ تا هنوز سترا تیزی جا مع  واشنگتن در باره افغا نستا ن را اعلام نکرده  اما در باره رویکرد نظا می  تصمیم های گرفته است .
جیمز ما تیس – وزیر دفاع امریکا  اخیراً گفته بو د که سترا تیژی جدید امریکا  رویکرد منطقه ای خوا هد داشت . آ شنا

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.