03 جوزا 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کمیسیون انتخابات: روند ثبت‌نام نامزدان انتخابات روز شنبه آغاز می‌شود

کمیسیون انتخابات: روند ثبت‌نام نامزدان انتخابات روز شنبه آغاز می‌شود

کابل ۳ جوزا / باختر مسوولان کمیسیون مسقل انتخابات میگویند...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان

کابل باختر 3 جوزا جلسۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، دیروز تحت...

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس‌جمهور کشور تدویر یافت

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس‌جمهور کشور تدویر یافت

کابل باختر 3 جوزا جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتآتش سوزی درساختما ن عوا می مرکز پا یتخت پا کستا ن

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

اسلام آباد – دی دان – 20 سنبله باختر .
براثر وقوع حریق در یک ساختما ن شهر اسلام آباد  بنا م " عوا می مرکز"  دو نفر کشته و یک تن دیگر جرا حات شدید سو ختگی بر داشتند.
درین آ تش سوزی علاوه بر تلفات  سوا بق مهم مو سسا ت حکو متی  منهدم شده اند .
به گفته عمله نجا ت  حریق به سبب عا رضه تخنیکی برق  د ر طبقه اول ساختما ن آ غاز و تا طبقه چها رم رسیده که  به  مد ت هشت سا عت دوام  کرد .
عمله نجا ت افزو دند که دفا تر کا ر کنا ن  حکو متی رسیده گی به را پور ها و شکا یا ت  مردم عا م درین حریق  کا ملاً از میان رفته و حکو مت دستور تشکیل  کمیته ها ی جدا گانه  سطح عا لی برای   تحقیق ای موضوع صا در کرده است .
درین سا ختما ن دفتر عا لی دهلیز اقتصا دی چین  - پا کستا ن نیز  قرار داشت وآتش سوزی  در آن این افوا ها ت را بو جود آورده که اسنا د مهم مر بوط  به این پروژه  حریق شده اند .نفیس ذکریا  سخنگوی وزارت امور خا رجه پا کستا ن با رد این افوا هات گفت که اسنا د یا سوا بق پروژه  متذکره  یعنی  دهلیز اقتصا دی  چین – پا کستا ن  در سا ختما ن عوا می مرکز نا بود نه شده است . وی افزود که  درین  سا ختما ن یک واحد کو چک ریسرچ قرار داشت که ریکارد یا سا بقه آ ن  به شکل دیجیتل محفوظ میبا شد . # آشنا                                                

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.