03 دلو 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پوهاندمحمد رسول باوری ازدو خبرنگارتلویزیون ملی در شفاخانه غازی امان الله خان عیادت کرد

پوهاندمحمد رسول باوری ازدو خبرنگارتلویزیون ملی در شفاخانه غازی امان الله خان عیادت کرد

کابل باختر/2/دلو پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ عصر...

در جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه گزارش ستره محکمه مورد غور قرار گرفت

در جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه گزارش ستره محکمه مورد غور قرار گرفت

کابل باختر 2 دلو جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه، امروز...

مسوول عشر و زکات طالبان در ننگرهار، بازداشت شد

مسوول عشر و زکات طالبان در ننگرهار، بازداشت شد

جلال آباد 2 دلو باختر مسوول عشر و زکات طالبان درننگرهار،امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتآتش سوزی درساختما ن عوا می مرکز پا یتخت پا کستا ن

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

اسلام آباد – دی دان – 20 سنبله باختر .
براثر وقوع حریق در یک ساختما ن شهر اسلام آباد  بنا م " عوا می مرکز"  دو نفر کشته و یک تن دیگر جرا حات شدید سو ختگی بر داشتند.
درین آ تش سوزی علاوه بر تلفات  سوا بق مهم مو سسا ت حکو متی  منهدم شده اند .
به گفته عمله نجا ت  حریق به سبب عا رضه تخنیکی برق  د ر طبقه اول ساختما ن آ غاز و تا طبقه چها رم رسیده که  به  مد ت هشت سا عت دوام  کرد .
عمله نجا ت افزو دند که دفا تر کا ر کنا ن  حکو متی رسیده گی به را پور ها و شکا یا ت  مردم عا م درین حریق  کا ملاً از میان رفته و حکو مت دستور تشکیل  کمیته ها ی جدا گانه  سطح عا لی برای   تحقیق ای موضوع صا در کرده است .
درین سا ختما ن دفتر عا لی دهلیز اقتصا دی چین  - پا کستا ن نیز  قرار داشت وآتش سوزی  در آن این افوا ها ت را بو جود آورده که اسنا د مهم مر بوط  به این پروژه  حریق شده اند .نفیس ذکریا  سخنگوی وزارت امور خا رجه پا کستا ن با رد این افوا هات گفت که اسنا د یا سوا بق پروژه  متذکره  یعنی  دهلیز اقتصا دی  چین – پا کستا ن  در سا ختما ن عوا می مرکز نا بود نه شده است . وی افزود که  درین  سا ختما ن یک واحد کو چک ریسرچ قرار داشت که ریکارد یا سا بقه آ ن  به شکل دیجیتل محفوظ میبا شد . # آشنا                                                

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.