28 اسد 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کتابخانه  " نیلاب رحیمی "  درکابل افتتاح شد

کتابخانه " نیلاب رحیمی " درکابل افتتاح شد

کابل باختر28 اسد فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز...

تجلیل از نودونهمین سالروز استرداد استقلال درسرتاسر افغانستان

تجلیل از نودونهمین سالروز استرداد استقلال درسرتاسر افغانستان

کابل 28 اسد باختر از نودو نهمین سالروز استرداد استقلال افغانستان...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتمحدودیت بر تردد د یپلوماتهای پا کستانی در امریکا

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

واشنگتن – منبع خبری بین ا لمللی – 30 حمل – باختر
رسا نه های پا کستانی از محدود یت بر تردد دیپلوماتهای آنکشور در ایالات متحده امریکا خبر داد ه اند .
توماس شا نون ، معین سیاسی وزارت امور خا رجه امریکا  تصمیم حکومت کشورش برای اعما ل محدودیت بر تر دد بدون مجوز دیپلو ما تها ی پا کستانی مقیم امریکا را تا یید کرده و افزوده است که این اقدام حکومت امریکا واکنش متقا بل به محدودیت ها علیه دیپلو ما تها ی ایالات متحده امریکا در پا کستان است که از سوی اسلام آباد اعما ل شده است و اکنون این اقدام امریکا نیز یک روند عا دی محسوب میشود.
قبل بر این نیز رسا نه ها ی پا کستانی در گزارش های اعلام کرده بودند که امریکا در نظر دارد تا محدود یت های را بر تردد دیپلوماتهای پا کستانی اعما ل کند و آنها را ملزم سازد تا برای تردد خارج از شعا ع 25 تا 40 کیلو متری سفارتخانه مجوز در یافت کنند.
بنا بر همین گزارش قرار است این محدودیتها از اول ماه ثور  مطا بق اول ماه می سا ل روان اعما ل شوند.
قا بل یاد آوری است که هفته گذشته یک واسطه نقلیه نظا می سفارت امریکا در اسلام آباد با نادیده گرفتن قوانین ترافیکی و عبور از چراغ سرخ یک شهروند پا کستانی کشته و یکی دیگر نیز به شدت زخمی شد.
احزاب سیاسی ومذهبی پاکستان واکنش تندی به این حا دثه نشسان داده وازو از حکومت خواستند تا برخورد مناسب علیه دیپلوما تهای امریکایی اتخاذ شود.
جمعی ازاعضای جا معه مدنی اسلام آباد نیزبه تاریخ 22 ماه حمل با تجمع در کلوب رسا نه های پا کستان اعلام کردند که آتشه نظا می امریکا دراسلام آباد که آخیرا در حادثه ترافیکی یک شهروند پا کستا نی را کشته است با ید هر چه زود تر محکمه شود .
شرکت کننده گان این اجتماع همچنین اعلام کردند که اگر یک شهروند امریکا یی  به دست یک پا کستانی کشته میشد نحوه برخورد و رفتار با وی چگونه میبود. ؟ آشنا

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.