حامد کرزي د ښوونځيو له زده کوونکو څخه وغو شتل چې له ژمنيو رخصتيو څخه په استفادي سره دکار ،سالمه تفريح او سپورت ترڅنګ له پخوا ښه در س ووايي

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

حامد  کرزي د ښوونځيو له زده کوونکو څخه وغو شتل چې له ژمنيو رخصتيو څخه په استفادي سره دکار ،سالمه تفريح او سپورت ترڅنګ له پخوا ښه در س ووايي

د افغا نستان د اسلا مي جمهوريت جمهور رئيس حامد کرزي په خپله پنځلس ورځنې وينا کې د هيواد د ښوونځيو له زده کوونکو اود پوهنتونونو له محصلينو څخه غو شتې دي چې د خپلي پوهې د کچې دلوړولو په مقصد له ژمنيو رخصتيو څخه اغيز منه استفاده و کړي

 د باختر د ا طلاعا تي ا ژانس دخبر له مخې د افغا نستان جمهور رئيس په دې وينا کې چې دپنجشنبې په شپه د افغا نستان د ملي راديو له خوا خپره شوه د هيواد د ښوونځيو دلوړو زده کړو  مو سسو محصلينو ته په خطاب کې وويل د ژمنيو رخصتيو په ورځو کې د ښوونځيو زده کوونکو اود لوړو زده کړو د مو سسو محصلينو لپاره د ژوندا نه د چارو د پرمخ بيولو په مقصد ديو منظم مهال ويش درلودل چې د کار ، تفر يح ، سپورت او زده کړې وخت پکې ځاى کړى شوي دي ګټور دي

 حامد کرزي په خپله وينا کې دغه را ز د ښوونځيو له زده کوونکو څخه وغو ښتل چې په هغو ژمنيو کور سونوکې په شموليت سره                   چې د مهمو مضمونو نو د  تدريس لپاره دپو هنې وزارت له خوا په ښوونځيو کې جوړ شوي دي استفاده و کړې او هم له محصلينو څخه يې وغو ښتل چې له دغو رخصتيو څخه په کورسو نو کې دشمو ليت له لاري بهرنې ژبه هم زده کړي اودغه را ز د کمپيو تر د ر سونه زده کړې چې د معاصرو علو مو له پرمختګ څخه خبر شي

جمهور رئيس دغه را ز له ميندو او پلرو نو څخه وغو ښتل چې خپلو ماشوما نو ته د اسي مهال ويش تنظيم کړي چې دهغه له مخې دلوست ، تفريح او له خپلو همزولو سره د لو بو وخت پکى وټا کل شي اوټينګار يې و کړ که چيري ماشو مان ددريو مياشتو رخصتيو په بهير کې له قلم او کتا ب څخه لري پا تې شي د نوى تعليمې کال په پيل کې ترهغه وخته پورې به چې ذهن يې له قلم او کتا ب سره عا دي کيږي له ستو نزو سره مخامخ شي

جمهور رئيس دغه را ز په دې وينا کې ټينګار و کړ چې بايد ماشو مان له خپلو همزولو سره له لو بو او تفريح څخه منع نه شي ځکه دوي ګوښه کيږي او يوا زيتو ب غوره کوي او په را تلونکى کې يې په شخصيت باندې نا وړه اغيزه کوي

 حامد کرزي په دې راډيو يې وينا کې د هيواد د ليسو له فارغا نو څخه وغو ښتل چې دلوړو زده کړو مو سسو ته د لارى پيدا کولو په مقصد له وس څخه زيات درس ووايې اوڅرګنده يې کړه چې په دغه صورت کې به دوي د کانکور په ازموينه کې بريالى شي

back to top