خبرتیا

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باخترد وږي ۲۱
دکار، ټولنیزو شهیدانواومعلولینوچارووزارت خبرتیا .
دکار،ټولنیزو،شهیدانواودمعلولینودچاروزارت دمعلولینوچاروریاست هغو یو شمیر معلولینوته چې د خپل حقوقو د ترلاسه کولولپاره وکیل ټاکلی دی خبرورکول کېږي چې د ۱۳۹۷ کال د حقوقود اجراکولو لپاره ډیرژرد معلولینود چاروریاست د محاسبې  څانګې ته ورشي ختم ع

back to top